Bistvo odgovornosti podjetja

V skladu s predpostavkami teorije (družbene) odgovornosti podjetja naj bi podjetja ravnala etično in skrbela za širše družbene posledice, ki jih povzroča izpolnjevanje ciljev podjetja. Izraz družbena odgovornost podjetij zveni zaplete­no, vendar je ideja relativno preprosta. Na primer, Evropska komisija upošteva delovno definicijo družbene odgovornosti podjetij, pri kateri gre za »koncept, po katerem podjetja v svoje poslovno delovanje in svoje odnose z zainteresiranimi udeleženci prostovoljno vključujejo družbeno in okoljsko skrb«. Skratka, gre za načine, kako z intenzivnejšim ukvarjanjem z nekaterimi družbenimi in okolj­skimi vidiki povečati ugled in uspešnost delovanja podjetja. V nekaterih primerih lahko namreč izpolnjevanje ciljev podjetja povzroča škodo oziroma neželene posledice drugim subjektom in celo širši družbeni sku­pnosti. Taka primera sta obstoj različnih tržnih nepopolnosti in nastanek nega­tivnih eksternalij. Tako lahko na splošno (družbeno) odgovornost podjetja opre­delimo kot delovanje podjetja za izpolnjevanje širših družbenih ciljev poleg ciljev lastnikov in menedžerjev, čeprav je izpolnjevanje teh ciljev v konfliktu s ciljem maksimiranja dobička. Povedano drugače, opredelitev Evropske komisije pravi, da je odgovornost podjetja koncept, pri katerem se podjetja prostovoljno odločijo, da želijo prispevati k boljši družbi in čistejšemu okolju. V praksi to pomeni, da lahko podjetje v grobem ponotranji družbene cilje, uresničuje inte­rese tudi drugih skupin v podjetju in zunaj njega. Več na valutn em pretvorniku.